نقطه های روشن ایمان من چشمان توست ...

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۰۲:۰۵

یعنی میشه؟

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین

دینا .م